00000

Úvod do problematiky

Následující sdělení přináší základní informace o atributech a parametrech implantačních systémů dostupných na našem dentálním trhu. Dozvíte se, mimo jiné, kterým vlastnostem a parametrům implantačních systémů je velice vhodné věnovat zvýšenou pozornost pro správný, informovaný výběr optimálních produktů pro vaši praxi a které informace se hodí především do marketingových materiálů distribučních firem.

Dotek historie
Archeologické nálezy jednoznačně dokládají, že snahy o dentální implantace sahají až do období starověku. Staří Mayové nebo Egypťané byli, z dostupných vědeckých informací, zřejmě průkopníky základů dnešní implantologie. O mnoho let později, kolem r. 700 př. n. l., vyvinula etruská civilizace náhrady zubů pomocí tyčinek ze zlata, fixovaných zlatými hřebíčky a osazených náhradním zubem, tehdy převážně zvířecím. Vývoj pokračoval dále a zásadní zlomové okamžiky přicházely v 18. a především v 19. století s vývojem prvních trvanlivějších zubních protéz z různých materiálů (porcelán, drahé kovy, ale také slonovina apod.). Koncem třicátých let dvacátého století byl vyvinut první šroubový implantát z chromkobaltmolybdenu. V šedesátých letech dvacátého stolení se objevily čepelkové implantáty a jako ideální materiál byl zvolen titan. Zásadním mezníkem byl v 70. letech dvacátého století Brånemarkův objev oseointegrace a vývoj samořezného, válcového, šroubového implantátu. Od této doby pokračoval vývoj především na poli materiálů, přesné geometrie fixtur šroubových implantátů a také jejich povrchových úprav. V podstatě až do dnešní doby zasahuje výzkum biomateriálů a dalších jiných materiálů pro úpravu povrchu intraoseální části implantátů a vztahu této povrchové úpravy k procesu oseointegrace. 

Cena na prvním místě
V dnešní době, kdy je pacient také platícím zákazníkem, je zcela evidentní (a logické) cílení pozornosti na otázku výše nákladů, plateb pacientů a zdravotních pojišťoven. Implantační systémy představují z pohledu výše vstupních nákladů poměrně rozsáhlý komplex vybavení po stránce potřebných materiálů, instrumentů a dalšího zařízení. Šíře a úroveň poskytovaných služeb zubní ordinace či kliniky do jisté míry určuje také skladbu a kupní sílu pacientů, kteří vyhledávají služby právě takové praxe. Zubní implantáty a protetická řešení využívající jejich zavedení představují pro pacienty vždy citelnou investici. Mimo jiné, také z tohoto důvodu, je možné nalézt v nabídce zubních ordinací nebo klinik, zabývajících se implantologií, řešení pomocí několika různých implantačních systémů. Pacient si dnes může čím dál častěji vybrat, zda zvolí řešení cenově náročnější s vazbou na konkrétní primárně doporučované protetické řešení nebo jiné, cenově méně náročné alternativy ošetření. Cenu implantačního systému, pojatou jako komplex dílčích cen materiálu a vybavení není vůbec snadné stanovit, natož následně s opravdu relevantním výsledkem porovnat s konkurenčním systémem. Není snadné dokonce ani relevantně porovnat cenovou náročnost samotných implantátů různých systémů. Samotný fakt oscilujících cen v průběhu roku díky nepřeberným, a často se vzájemně prolínajícím, akčním nabídkám distribučních firem podtrhuje ještě další z faktorů. Tím je často ne zcela jednoznačná informace prodejce o obsahu balení daného implantátu. Existují produkty, které za jednoznačně stanovenou cenu stejně jednoznačně deklarují obsah balení např. ve smyslu – 1 ks implantátu specifikovaného rozměru, 1 ks vhojovacího válečku, specifikovaného typu abutmentu a dalšího příslušenství. Existují však také produkty nabízející balení obsahující často jen samotný implantát, případně jen s dílčím příslušenstvím. Posoudit cenovou atraktivitu konkrétních systémů není snadným úkolem. V našich přehledech produktů, které navazují na toto úvodní sdělení, záměrně neuvádíme ani orientační ceny implantátů ani dalších součástí prezentovaných implantačních systémů. Na základě konzultací s odborníky na dané téma a vzhledem ke znalosti prostředí nabídky našeho dentálního trhu, jsme přesvědčeni, že není možné s dlouhodobější platností prezentovat cenové údaje k této produktové skupině. Současně považujeme za nezbytné upozornit vás na úskalí cenových nabídek deklarovaných řadou distributorů. Najdete-li v některém z prospektů, katalogů nebo v e-shopu vašeho dodavatele údaj o ceně např. setu chirurgického instrumentária, je zcela nezbytné získat také detailní informaci o tom, co vše je obsahem tohoto setu. Někteří výrobci nabízejí více variant. Od plně vybavených za, pochopitelně, nejvyšší cenu, až po základní sety obsahující jen některé vybrané a nejčastěji používané instrumenty a pomůcky v ekonomickém balení. Dokoupení několika dílčích jednotlivých instrumentů a pomůcek pak může představovat zásadní cenový rozdíl od plně vybaveného setu nebo chirurgického setu jiného výrobce. 

Nejlepší systém
V podstatě neustále probíhá jakýsi druh boje vedoucích výrobců implantačních systémů o své pozice na různých světových trzích. Vedle sebe dnes existují nedávno ještě neznámé implantační systémy, implantační systémy s dlouhou tradicí a historií, ale také ty, s rozsáhlou klinickou dokumentací a zkušenostmi, často vedoucími k inovacím ve smyslu nejnovějších trendů oboru implantologie a dalších příbuzných oborů. V nejednom případě určité rozdíly v historii značky na trhu stírá síla a dravost firemního marketingu. Výrobci se snaží předhánět se navzájem prostřednictvím vizuálně dokonalých prezentací a marketingových nástrojů. Objevují se prezentace a produktové články vyzdvihující ten či onen atribut konkrétního implantačního systému, občas, bohužel, i takový, který nemá sebemenší reálný vliv na předpověditelnost úspěchu implantace samotné. Není snadné se v záplavě takové spousty informací orientovat a soustředit pozornost na klíčové vlastnosti a parametry. Bude-li pro vás toto sdělení, a také navazující přehled produktů, alespoň částečným vodítkem v orientaci v nabídce našeho dentálního trhu v segmentu implantologie, bude náš cíl splněn. V podstatě lze s veškerou vážností říci, že neexistuje konkrétní implantační systém, který lze označit jako nejlepší ve všech ohledech. Mezi implantáty jednotlivých výrobců však existují podstatné rozdíly. Vedle zřetelně propracovaných systémů s jasnou logikou a návazností implantátů na instrumentárium a systému spojení implantátu s abutmentem v ucelených a jednotných, často barevně kódovaných, řadách jsou zde další atributy. Jako hlavní z nich, především v posledních letech, vystupuje povrchová úprava a zpracování implantátů. Je zcela zřejmé, že rychlost a kvalita oseointegrace má přímou souvislost s povrchem intraoseální části implantátu. Tomuto tématu se však budeme ještě věnovat.

Atributy a parametry
V každém produktovém prospektu nebo katalogu distributora můžete najít řadu informací o prezentovaném implantačním systému. Často však v takových materiálech chybí řada podstatných atributů a informací. Přinejmenším stejně často zde můžete nalézt mnoho informací, které ve skutečnosti nehovoří o skutečné užitné hodnotě systému, ale mají zcela jiný cíl. Přesvědčit vás o tom, že právě tento implantační systém je ideálním řešením pro vaši praxi. V následující části tohoto sdělení se budeme věnovat takovým atributům a parametrům implantačních systémů, které mají vliv na jejich praktické využití. 

U každého prezentovaného systému naleznete jeho název, informaci o výrobci a distributorech v ČR a SR. Naprostá většina názvů distributorů v interaktivních přehledech je současně aktivním odkazem, díky kterému můžete na webových stránkách těchto firem získat podrobnější informace a aktuální kontakty. Prvním atributem, který v přehledu prezentujeme, je charakteristika tvaru těla fixtury. Tvar těla fixtury do jisté míry předurčuje jeho možné použití. Jedním z hledisek může být indikační šíře konkrétního implantátu, dalším estetické řešení defektu ve frontálním úseku, kde se častěji využívá implantátů s kónickým nebo multikónickým tvarem těla, nejvíce podobným tvaru přirozeného zubu. Použití implantátu s konkrétním tvarem těla fixtury je v mnoha případech dáno nabídkou kosti nebo plánovaným typem augmentační techniky apod. Pro řadu specifických indikací existují specifické tvary implantátů. Většinou se setkáváme se samořeznými šroubovými implantáty. Existují však také implantáty diskové, kompresní kónické čepy a další alternativy.

Další podstatnou informací o implantačním systému je indikace jednotlivých implantačních systémů nebo typů použitých implantátů. Zdaleka ne všechny typy implantátů jsou vhodné pro veškeré chirurgické indikace. Jak již bylo uvedeno, existují specifické systémy či typy implantátů pro specifické indikace a způsoby řešení. Informace o indikační šíři konkrétního implantačního systému tak může být pro vás velice cenná. V tabulkovém přehledu následuje informace o použitém materiálu a povrchové úpravě implantátu. Zde se dozvíte, z jakého materiálu je vyrobena fixtura implantátu a jakým způsobem je zpracován povrch intraoseální, případně krčkové části. Nejčastěji se setkáme s implantáty z čistého titanu nebo titanové slitiny. Na trhu však lze nalézt také implantáty z dalších slitin nebo např. zirkonové implantáty apod. 

Velice důležitou informací je povrchová úprava fixtury, především její intraoseální části. Pro vytvoření tolik potřebné sekundární stability implantátu, zejména v rané fázi hojení, je nesmírně důležité vytvoření funkčního rozhraní implantát-kost. Právě tento proces urychluje a optimalizuje použití mikrostrukturovaného povrchu. Existuje mnoho druhů povrchových úprav. Od neupraveného povrchu, přes mechanické úpravy typu pískování, vtlačování nebo napařování mikrokuliček nebo částic titanu či jiných prvků do povrchu intraoseální části, leptání nebo kombinaci leptání a pískování, povlakování hydroxyapatitem, přes chemicky aktivní a tzv. bioaktivní povrchové úpravy, které urychlují a zkvalitňují proces oseointegrace implantátu. Jako optimální, pro skutečně dokonalé a především rychlé vytvoření funkčního rozhraní implantát-kost, se jeví kombinace třídimenzionálního makro, mikro a nanostrukturování a chemicky nebo bioaktivního materiálu, který podporuje osidlování tohoto povrchu osteogenními buňkami a vytváření kostní matrix v této oblasti. U některých typů transgingiválních implantátů nabízejí výrobci vysoce leštěný povrch krčkové části pro zohlednění biologické šíře. Jiné typy implantátů, určené pro supra- nebo subgingivální zavedení mají krčkovou část opatřenou tzv. mikrozávitem nebo mikrodrážkami se strukturovaným povrchem, které napomáhají ke zvýšení primární stability implantátu.

V  přehledu dále naleznete informace o dostupných průměrech a délkách implantátů, což je jeden z rozhodujících parametrů pro oblast použití konkrétního typu implantátů v rámci dané indikační šíře. Dále naleznete informaci o typu (typech) spojení fixtury s abutmentem, který konkrétní produktová řada implantačního systému nabízí. Také tato informace může mít vliv na rozsah použití v rámci vašich individuálních podmínek ve vazbě na nabízená protetická řešení apod. Následuje informace o základní nabídce abutmentů a jejich typů. Mezi výrobci implantačních systémů existují rozdíly např. v šíři portfolia abutmentů pro různé typy a indikace protetických prací, v použitých materiálech, systému rozměrové vazby na implantáty různých průměrů apod. V dalším řádku tabulkového přehledu uvádíme informaci o nabízených typech otiskovacích pilířů a dalšího příslušenství (např. otiskovací kapny pro cementované náhrady…). Dále následuje základní informace o nabízených attachmentech pro snímatelné resp. tzv. hybridní náhrady. Na trhu existuje celá řada systémů a řešení fixace takovýchto náhrad, od běžných kulových attachmentů přes třmenové systémy, systémy Locator, magnetické attachmenty nebo další fixační systémy. Dalším údajem v přehledu je informace o šíři možností protetického řešení a typech spojení implantátu s protetikou. Závěrečnou informací ze základního formátu specifikací prezentovaných produktů je délka existence implantačního systému, doplněná o případnou informaci o délce aktivního působení systému na našem dentálním trhu, případně o dobu klinických zkušeností a dokumentace konkrétního implantačního systému.

 

Libor Kokšal

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.